Giá Trị Cốt Lõi Thế Giới Xe Chạy Điện


02/01/2017 | Xem 2420

Giá trị của chúng tôi bao gồm 6 thành tố: TIÊU CHUẨN, HIỆU QUẢ, SÁNG TẠO, CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG BẰNG, CHIA SẺ Chúng tôi xem 6 thành tố này là nguồn gốc để phát triển và coi đó là tiêu chuẩn để đem ra mọi quyết định.

6 giá trị của thế giới xe chạy điện
Giá trị cốt lõi Thế Giới Xe Chạy Điện

Tiêu chuẩn

Chúng tôi xem tiêu chuẩn là chìa khóa để dẫn đến sự hoàn thiện của mọi vấn đề, Chúng tôi định nghĩa tiêu chuẩn là : " Những tiêu chí được đặt ra dựa trên bối cảnh của các mục tiêu, một cách rõ ràng, cụ thể, có thể đo lường được để đánh giá chính xác các nhiệm vụ, hành vi, sản phẩm và con người "

Thế giới xe chạy điện đưa các tiêu chuẩn đó vào các nhiệm vụ, sản phẩm và con người. Tổ chức đánh giá, thay đổi, nâng cấp, phát triển cho cho các tiêu chuẩn theo chu kỳ.

Hiệu quả

Chúng tôi coi hiệu quả là tiêu chí quyết định cho mọi mục tiêu, chúng tôi định nghĩa hiệu quả là : " Những giá trị được tạo ra sau khi hoàn thành các mục tiêu, được mọi người công nhận, hài lòng và sử dụng "

Thế giới xe chạy điện xem sự hiệu quả là yếu tố quyết định cho từng mục tiêu và sản phẩm của chúng tôi. Lấy hiệu quả làm tiêu chí trọng tâm để thực hiện và hoàn thành mọi mục tiêu của tổ chức.

Sáng tạo

Chúng tôi cho rằng con người được sinh ra trên Thế Giới này là để thực hiện những công việc sáng tạo, chúng tôi định nghĩa sáng tạo là : " Những cách tư duy, giải pháp pháp mới được phát triển dựa trên nền tảng các quy luật, quy tắc và kiến thức đã có để tạo ra các Tư duy, giải pháp, quy luật, quy tắc và kiến thức mới có giá trị lớn hơn các giá trị cũ "

Thế giới xe chạy điện chúng tôi tự hào là công ty luôn dẫn đầu trong văn hóa Đề Xuất, Phản Biện và Làm Việc Nhóm với mục đích giải quyết các vấn đề, xây dựng và phát triển công ty. Mọi ý kiến mới được nêu ra đều được lắng nghe, tiếp thu, đánh giá và chọn lọc để tìm ra điểm phù hợp nhằm đưa vào áp dụng trong thực tiễn.

Chuyên nghiệp

Chúng tôi làm việc chăm chỉ và cố gắng mỗi ngày để hướng đến sự chuyên nghiệp, chúng tôi định nghĩa rõ ràng Chuyên Nghiệp là: " tất cả vì công việc và vì con người "

Chúng tôi chia nhỏ khối lượng công việc để tạo nên sự chuyên môn hóa và tinh thần trách nhiệm trong từng vị trí làm việc. Luôn xem mỗi con người, mỗi vị trí làm việc là một mắt xích đóng vai trò rất quan của toàn bộ hệ thống. Do chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc với các bộ quy trình được soạn ra từ ban giám đốc dựa trên bối cảnh và nguồn lực của công ty. Nhằm mục đích đơn giản hóa, tăng năng suất cho toàn hệ thống.

Xây dựng thương hiệu Thế Giới Xe Chạy Điện
Xây dựng thương hiệu Thế Giới Xe Chạy Điện

Công bằng

Chúng tôi coi sự công bằng là nền tảng để tạo ra động lực phát triển của con người và của tổ chức. Chúng tôi định nghĩa công bằng là : " Những thứ có giá trị càng cao trong tổ chức thì sẽ được đối xử và bảo vệ theo đúng giá trị mà những thứ đó mang lại cho tổ chức "

Chúng tôi lấy sự công bằng làm tiêu chuẩn để chúng tôi hành xử với con người, sản phẩm trong nội bộ tổ chức và bên ngoài tổ chức.

Chia sẻ

Chúng tôi xem chia sẻ là nguồn gốc của sự phát triển và tiến bộ, chúng tôi đinh nghĩa chia sẻ là : " Là việc mình trao đổi những giá trị mình đang có và nhận về những giá trị mình còn thiếu, sẽ làm gia tăng giá trị của từng cá nhân và tổ chức "

Mỗi giá trị của từng cá nhân sẽ được chúng tôi khuyến khích chia sẻ qua công việc, các buổi đào tạo, các hoạt động khác.

Chúng tôi xem 6 giá trị cốt lõi này chính nguồn gốc để tổ chức chúng tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo con người và phát triển tổ chức.

Bạch Võ Toàn


Tag:


Địa chỉ các Showroom